Zlewozmywaki granitowe marki Lavello

10 lat doświadczenia w produkcji
10 lat gwarancji
6 kolorów
100% polski produkt

Zaufane opinie Ceneo
Najwyższy standard

Czyszczenie i impregnacja zlewozmywaka

Masz pytanie?
 

Zadzwoń do nas!
61 333 22 36
pon-pt od 8 do 20

Możesz też napisać na adres sklep@otozlewy.pl

Rzetelna firma

99,3% pozytywnych opinii

Wyprodukowaliśmy i sprzedaliśmy już ponad 11000 zlewów. W tym czasie zdobyliśmy aż 99,3% pozytywnych opinii na Allegro oraz średnią 4,5 gwiazdki w Zaufanych Opiniach Ceneo.

10 lat gwarancji

Nie musisz martwić się co się stanie z Twoim zlewem na dwa, trzy lub pięć lat. Na swoje zlewy udzielamy 10 lat gwarancji!

30 dni na zwrot

Martwisz się, że zlew nie będzie Ci pasował do kuchni? Nie martw się! Zamów go a będziesz mieć 30 dni na zwrot. Bez żadnych pytań.

PayU

Polecamy szybkie i bezpieczne raty z PayU. 100% online. Decyzja kredytowa w 15 minut. Preferencyjne oprocentowanie.

Postanowienia gwarancyjne

GWARANCJA

Lavello s.c, ul. Narutowicza 36, 64-100 Leszno, określony dalej jako Gwarant, udziela nabywcy gwarancji na zakupiony produkt, wymieniony w niniejszej karcie gwarancyjnej.

1. Gwarancja obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Gwarancja obejmuje wyłącznie wady fabryczne.

3. Okres gwarancji na zlewozmywak wynosi 10 lat.

4. Na elementy nie wymienione w punkcie 4 udziela się 12 miesięcy gwarancji.

5. Okres gwarancji liczy się od daty zakupu odnotowanej w karcie gwarancyjnej i potwierdzonej załączonym dowodem zakupu.

6. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub usz­kodzenia produktu należy je zgłosić do gwaranta zgodnie z informacjami zamieszczonymi na kolejnej stronie gwarancji. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni.

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji wady lub usz­kodzenia produktu należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania lub montażu, jak również powiadomić o usterce Gwaranta. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe z użytkowania wadliwego produktu.

8. W przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy termin naprawy produktu zostaje przedłużony do 30 dni. Okres ten liczony jest od dnia stwierdzenia konieczności sprowadzenia części.

9. W przypadku niedotrzymania przez Gwaranta terminów wymienionych w punktach gwarancji nr 8 lub 8klientowi przysługuje prawo do przedłużenia okresu gwarancji na produkt o czas oczekiwania na naprawę lub rozpatrzenie reklamacji.

10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia produktu spowodowane:

    - montażem niezgodnym z załączoną przez producenta instrukcją montażu, zasadami sztuki, przepisami prawa budowlanego i normami obowiązującymi na terenie Rzeczy­pospolitej Polskiej
    - użyciem do montażu nieodpowiednich narzędzi lub materiałów- niewłaściwą eksploatacją, tj. niezgodną z przeznaczeniem sprzętu i instrukcją obsługi
    - niewłaściwym transportem lub przechowywaniem produktu
    - dokonaniem samodzielnych napraw i przeróbek
    - wytrącaniem się osadów z wody użytkowej lub jej nieodpowiednią jakością (wymagane jest stosowanie odpowiednich filtrów i zmiękczaczy wody)
    - nieodpowiednimi parametrami wody użytkowej
    - niewłaściwą pielęgnacją produktu, np. stosowaniem niewłaściwych środków i akcesoriów czyszczących

11. Gwarancja nie obejmuje

    - wyrobów używanych, np. z ekspozycji
    - uszkodzeń mechanicznych bądź termicznych spowodowanych niewłaściwym obchodzeniem się z produktem
    - części ulegających zużyciu w czasie normalnej eksploatacji np. uszczelki.
    - czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem produk­tu, instalacją i regulacją opisanych w instrukcji obsługi, bądź wymaganych dla jego prawidłowej eksploatacji

12. Wszelkie braki w kompletacji i wady mechaniczne muszą być zgłoszone w terminie do siedmiu dni od daty zakupu. Należy również zaprzestać montażu wadliwego produktu. W przypadku nie spełnienia tych warunków reklamacja z tego tytułu nie zostanie uznana. Gwarant zastrzega sobie prawo do każdorazowej weryfikacji przyczyny powstania uszkodzeń lub braków w ramach punktów 10 i 11.

13. W przypadku nieuzasadnionego wezwania Serwisu Klient jest zobowiązany do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Serwis. Gwarant zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotu tych kosztów.

14. Ingerencja lub dokonanie napraw produktu przez osoby nieupoważnione przez Gwaranta powodują unieważnienie gwarancji.

15. Karta gwarancyjna jest ważna, jeśli posiada wszystkie wymagane wpisy i pieczęcie, oraz załączony jest dowód zakupu.

16. W razie zgubienia karty gwarancyjnej lub powstania wątpliwości co do prawidłowości jej wypełnienia, użytkownik może udowodnić swoje prawa do gwarancji po przedstawieniu dowodu sprzedaży lub innego wiarygodnego dowodu zakupu, oraz potwierdzenia wykonania usługi montażu przez instalatora, jeśli takowy jest wymagany. Klient jest również zobowiązany dopełnić wszystkie inne wymagania niniejszej gwarancji.

17. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na nowy wolny od wad lub zwrot gotówki w miejscu zakupu w przy­padku, gdy:

    - czterokrotna naprawa tej samej usterki nie przywróci wartości użytkowych produktu
    - gwarant wystawi orzeczenie świadczące o niemożliwości dokonania skutecznej naprawy produktu.

W przypadku, gdy Gwarant nie dysponuje sprzętem do wymiany Klientowi przysługuje tylko zwrot gotówki.

18. Przez „naprawę” rozumie się dokonanie czynności o charak­terze specjalistycznym właściwym dla usunięcia wady objętej gwarancją, niezależnie od ilości wymienionych części przy jednej naprawie. Pojęcie „naprawy” nie obejmuje czynności związanych z instalacją, konserwacją sprzętu, itp.

19. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczeki­wania, których ten produkt nie spełni. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za deklaracje osób trzecich.

20. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową

do góry
Sklep internetowy Shoper.pl